عکس هایی از روستا و ایستگاه راه آهن تله زنگ


عکسی از ایستگاه تله زنگ و رودخانه دز

عکس هایی از مسیر پیاده روی آبشار شوی
عکس هایی از قبرستان بین مسیر آبشار شوی
عکس هایی از روستای شوی و خانه های پراکنده اطراف مسیر