فردای لرستان
پایگاه اطلاع رسانی فردای لرستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین چراغی - ۱۳۸٩/۱/۱٧

 

رشته تحصیلی مواد ازمون کتبی منابع
حقوق
بین الملل
حقوق بین المللی
خصوصی
دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی، جلدهای 1و2،1372، موسسه انتشارات آگاه دکتر نجاد علی الماسی ، تعارض قوانین ، 1381، مرکز نشر دانشگاهی - تهران
سازمان های بین المللی دکتر رضا موسی زاده، حقوق سازمان های بین المللی ،میزان،1380باوت،دی.و.حقوق نهادهای بین المللی ، ترجمه هومن اعرابی ، تهران ، انتشارات کیهان 1373
حقوق بین المللی عمومی دکتر هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی، مرکز چاپ و انتشارات صحیفه (وزارت امور خارجه)،1380 دکتر پرویز ذوالعین ، مبانی حقوق بین المللی عمومی، مرکز چاپ و انتشارات صحیفه ( وزارت امور خارجه)،1377
زبان خارجه * Bronlie Ian :Principles of international law>1988
Michael Akehurst: A Modern Introduction International law
تذکر : در صورتی که داوطلب متقاضی زبان خارجه فرانسه باشد به گروه تحصیلات تکمیلی ( 2458206-021) اطلاع دهد . در صورت تقاضای زبان خارجه غیر از زبان های انگلیسی و فرانسه داوطلب می تواند پیشنهاد خود را به گروه تحصیلات تکمیلی ارائه دهد.

 منابع کمکی آزمون ورودی دوره دکتری حقوق بین الملل 82-1381

 منابع حقوق بین الملل خصوصی

1) منایع فارسی :

1-1) دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلدهای 1و2،1372، موسسه انتشارات آگاه
1-2) دکتر نجاد علی الماس ، تعارض قوانین ، 1368 ، مرکز نشر دانشگاهی تهران
1-3) دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین المللی خصوصی، جلدهای1و2،1372 ، موسسه انتشارات آگاه
1-4) دکتر مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، 1370، شرکت نشر دانش امروز
1-5) دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی، جلدهای 1،2،3،4و5،1339،1336،1335،انتشارات دانشگاه تهران
1-6) دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان، چاپ دوم،1369، کانون و کلادی دادگستری
 
2) فرانسه :

2-1) Henri Battiffol et poul logarde, droit international prive.t.l et 2,septiemeedition 1981-1983 ,librairie generale    de droit et de jurisprudense, paris .
2-2) Yvon Loossouarn et Pierre Bourel , droit international prive ,troisieme edition,Dolloz,1988
2-3) Revue Critique de droit international prive Numero 73(2). Avril-Juin 1984- Numero 77(2) Avril-Juin 1988 - Numero 81(1992) 2-4) Conference de La Haye de droit international prive recueil des conventions(1950-1980) 

3) منابع انگلیسی :

3-1) Private international law, Cheshire and norths eleventh edition ,1987.
3-2) Conflict of laws, Eugenet ,Scoles and peter Hoy , 1984 


منابع حقوق سازمانهای بین المللی

1) منابع فارسی :

1-1) آقائی ، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی ، تهران ، پیک فرهنگ، 1375
1-2) احمدی ،محمد رضا،سازمان وحدت آفریقا ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه،1375
1-3) اندرازار (اکو و سازمان کنفرانس اسلامی ) ، فصلنامهساست خارجی، سال یازدهم ش 3،پائیز 76
1-4) باوت، دی.و. حقوق نهادهای بینالملل ،ترجمه هومن اعرابی ، تهران ، انتشارات کیهان، 1373
1-5) مصفا، نسرین ، راهنمای سازمان ملل متحد ، ج سوم ، تهران ، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ،1374
1-6) مقتدر، هوشنگ، تحولات سازمان ملل متحد ،تهران ، انتشارات دانشگاه پهلوی ،1350
1-7) میر عباسی ، سید باقر ، سازمانهای بین الملل ، جزوه درس دانشگاه تهران
1-8) تباکی ، جعفر ،حقوق سازمانهای بین الملل ، جاول ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1354
 
2) منابع انگلیسی :

2-1) Dookingaer ,Michael ,The Rol of the Un in the New world order ,(New York : unitar publications ,1991)
2-2) Glann GERHARD Von. Law among nations Massachusetts: simon and Schuster ,1996
2-3) Goodrich M. the Un in a changing world , New York :Butter Wothers , 1975
2-4) The Natueand Function of international organization NEW York : Oxford university press , 1963
2-5) Kirgis Frederich L.international orgnizations in their legalsettings 

   
منابع حقوق بین الملل عمومی

1) منابع فارسی :

1-1) آگهرست ، مایکل ، کلیات نوین حقوق بین الملل ، ترجمه دکتر سهراب دارا پو ، تهران ، جهان معاصر ، 1372
1-2) البرزی، محمد رضا، ارزیابی تحول دیپلماسی در قرن بیستم، نشر سفیر ، 1368
1-3) بهزادی ، حمید ، اصول روابط بین الملل ، ترجمه حمیرا شیرزاده ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1352
1-4) شاوملکم ، حقوق بین الملل عمومی ، تجمه حسین وقار ، تهران ، چاپخانه اطلاعات ، 1372
1-5) صفدری ، محمد ، حقوق بین الملل عمومی ، تهران ، گنج دانش ،1372
1-6) صدر، جواد ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، تهران ، مرکز مطالعات عالی بین المللی ، 1355
1-7) فرانکل – ژوزف – روابط بین الملل در جهان متغیر ، ترجمه عبدالرحمن عالم ، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ، 1370
1-8) قائم مقام فرهانی، سید عبدالمجید، حقوق بین الملل بهارستان ، 1368
1-9) کاسه سه، آنتونیو ، نقش زور در روابط بین الملل ، ترجمه مرتضی کلانتری، چاپ آگاه ، 1375
1-10) شریف طراز کوهی ، حسین ، قواعد آمرهو نظم حقوق بین الملل ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
1-11) مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373
1-12) موسی زاده ، رضا ، حقوق بین الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1378
1-13) عمادزاده، محمد کاظم، حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات اتا ، 1369
 
2) منابع انگلیسی :

2-1) Brierl Y.J.L the law of national , Oxford , 1963
2-2) Brown .DJ. public international law, 1970
2-3) Brownlie I.Basic documents in international law, 1962
2-4) Briggs .H.the la of nations , cases, documents and notes , 1960
2-5) Bronlie Ian , principles of international law , 1998
2-6) Luord Evan, theinternationalprotection of human rights , 1967
2-7) Henkin, international and behavior of nations , 1965
2-8) The Work of the international law commission revised edition , Un , New York 

 


 

حسین چراغی
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. -------------------------------------------------------------------------- نشریه الکترونیکی فردای لرستان افتخار دارد تا اخبار و رویداد های لرستان ، ایران و جهان را در نوع بضاعت خود پوشش دهد. ======================= نشریه الکترونیکی فردای لرستان وابسته به هیچ حزب، جناح و گروه خاصی نیست ونیت آن اطلاع رسانی صحیح و بدور از جنجال های سیاسی می باشد. ======================== امید داریم با اتکای به خدای متعال بتوانیم در راه اعتلای و سر بلندی ایران عزیز و لرستان سر افراز گام های موفق بر داریم.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :