فردای لرستان
پایگاه اطلاع رسانی فردای لرستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین چراغی - ۱۳۸٩/٢/۱٥

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، رضا دریکوند پیش از ظهر امروز در گ‍رد‌ه‍م‍‍ای‍‍ی‌ رؤس‍‍ا‌ی‌ ‌اد‌ار‌ات‌ و م‍س‍ئولان‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ اظهار داشت: ب‍ر ‌اس‍‍اس‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ن‍‍ه‍‍اد ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍‍ای‍د ت‍لاش‌ ک‍رد ت‍‍ا ‌ای‍ر‌ان‌ ج‍زو 15 ک‍ش‍ور ب‍رت‍ر دن‍ی‍‍ا در ‌ای‍ن‌ ‌ع‍رص‍ه‌ ب‍‍اش‍د.
و‌ی‌ ج‍ذ‌اب‌ کردن م‍ح‍ی‍ط ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ه‍‍ا و ‌ای‍ج‍‍اد ب‍خ‍ش‌ه‍‍ا‌ی‌ وی‍ژه‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و خ‍ردس‍‍الان‌ ر‌ا ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ر‌ا‌ه‍ک‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ لازم‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ت‍ش‍وی‍ق‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ه‌ ‌ع‍ض‍وی‍ت‌ در ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌‌‌ه‍‍ا د‌ان‍س‍ت و افزود: ب‍‍ای‍د ش‍ر‌ای‍ط‍ی‌ ر‌ا ف‍ر‌ا‌ه‍م‌ ک‍رد ک‍ه‌ ‌اف‍ر‌اد ‌ع‍ض‍و ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ و‌ال‍دی‍ن‌ و خ‍‍ان‍و‌اده‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍ود ر‌ا ت‍ش‍وی‍ق‌ ب‍ه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍د.
م‍دی‍رک‍ل‌ ‌ام‍ور ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ تصریح کرد: ب‍‍ای‍د ب‍‍ا ت‍لاش‌ م‍س‍ئولان‌، ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ در ‌ام‍ر ک‍ت‍‍اب‌ و ک‍ت‍‍اب‍خ‍و‌ان‍‍ی‌ و ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ک‍ش‍ور ب‍‍اش‍د.
دریکوند ب‍ر ب‍‍الا ب‍ردن‌ درج‍ه‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ه‍‍ای استان ت‍‍أک‍ی‍د ک‍رد و گ‍ف‍ت‌: ب‍‍ای‍د ب‍‍ا ج‍ذب‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ‌ا‌ع‍ض‍‍ا، ‌ار‌ائه‌ خ‍دم‍‍ات‌ م‍طل‍وب‌ ب‍ه‌ م‍ر‌اج‍‍ع‍ه‌‌ک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌، چ‍ی‍دم‍‍ان‌ م‍ن‍‍اس‍ب‌ و رف‍‍ع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌‌‌ه‍‍ا در زمینه‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ‌ای‍ن‌ م‍ر‌اک‍ز گ‍‍ام‌ ب‍رد‌اش‍ت‌.
وی خاطرنشان کرد‌: هم اکنون تعداد کتابخانه‌های عمومی کشور یک‌هزار و 622 باب است ولی در لرستان تنها 30 باب کتابخانه وجود دارد.
م‍دی‍رک‍ل‌ ‌ام‍ور ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ ل‍رس‍ت‍‍ان یادآور شد: ‌ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ع‍لام‍ه‌ ش‍‍ه‍ی‍د‌ی‌ ب‍روج‍رد ب‍‍ا 519‌ نفر ع‍ض‍و درج‍ه‌ چهار و ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌ح‍ض‍رت‌ م‍‍ه‍د‌ی‌ (‌ع‍ج‌ ) خ‍رم‌‌‌آب‍‍اد ب‍‍ا 575 عضو در درج‍ه پنج ق‍ر‌ار د‌ارد ک‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ درج‍ه‌ ب‍رت‍ر ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ و ت‍لاش‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر‌ی‌ ن‍ی‍‍از ‌اس‍ت‌.

حسین چراغی
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. -------------------------------------------------------------------------- نشریه الکترونیکی فردای لرستان افتخار دارد تا اخبار و رویداد های لرستان ، ایران و جهان را در نوع بضاعت خود پوشش دهد. ======================= نشریه الکترونیکی فردای لرستان وابسته به هیچ حزب، جناح و گروه خاصی نیست ونیت آن اطلاع رسانی صحیح و بدور از جنجال های سیاسی می باشد. ======================== امید داریم با اتکای به خدای متعال بتوانیم در راه اعتلای و سر بلندی ایران عزیز و لرستان سر افراز گام های موفق بر داریم.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :