انعقاد قرارداد ننگین 1907 م و نفوذ بیگانگان درایران!

در 21 رجب سال 1325 قمری برابر با 1907 میلادی، قرارداد ی ننگینی بین دول استعمارگر و خیانتکار روس و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران منعقد که به قرار داد ۱۹۰۷ م معروف گردید.

درزمان حکومت مظفرالدین شاه قاجار که جنبش نوگرار وروشنگری ایران پا گرفت دولت قاجاریه به مرور زمان روبه ضعف گذاشت. شاه قاجار بدهکار دولت های روس و انگلیس شد. این استقراض های پی در پی، باعث حضور هر چه بیشتر بیگانگان و دخالت آنان در امور مملکت ایران گردید.

پس از مدتی، دولت های روسیه و انگلیس در راستای سیاست های استعمارگرانه ی خویش، در زمان سلطنت محمد علی شاه قاجار، با خود پیمانی منعقد کردند که بر اساس آن، ایران تجزیه و به سه قسمت شمالی، جنوبی و بی طرف تقسیم گردید.

بر این اساس، نیمه شمالی را روس ها و نیمه ی جنوبی را انگلیسی ها به تملک خود درآوردند.

بر این اساس منطقه تحت نفوذ روس ها  ازقصر شیرین آغاز و پس از عبور از اصفهان و یزد و خواف، در منطقه ای که مرز ایران و افغانستان و روسیه، یکدیگر را قطع می کنند، خاتمه می یافت.

خط منطقه ی انگلیسی ها از مرز افغانستان آغاز شده و پس از عبور از بیرجند و کرمان به بندرعباس منتهی می شد. با این قرارداد، انگلیسی ها و روس ها می خواستند به رقابت های خود در ایران و افغانستان و تبّت خاتمه دهند.

پس از قرارداد ننگین 1907 م./1286خورشیدی، روسیه وانگلیس با پشتوانه ی عمال داخلی خود، در امورایران بیشتر دخالت کردند و در واقع به طور کامل وارد سیاست داخلی ایران شدند.  

بنابراین هیچ کابینه ای بدون موافقت این دو دولت تشکیل نمی شد. دشمنی بختیاریها با سپهداراعظم، به سقوط کابینه ی او انجامید. به بهانه ی ایجاد امنیتو آرامش، مجلس دوم در1289 خورشیدی، پیشنهاد وزیران را براى خلع سلاح مجاهدانمشروطیت به تصویب رساند. و در پی آن پلیس به فرماندهى یپرم خان ارمنى و کمکنیروهای شبه نظامی، شروع به خلع سلاح مجاهدان نمودند.

اوج سرکوب مجاهدین در پارک اتابک روی داد، که به تیر خوردن به پای ستار خان انجامید.در 24تیرماه 1289خورشیدی سید عبدالله بهبهانی، ازرهبران اصلی مشروطه، به قتل رسید. براى تحت فشارقراردادن نیروهاى رادیکال مشروطه در اواخر سال 1911م./1289خورشیدی، انگلیسی ها در جنوب و روس ها درشمال ایران نیرو پیاده کردند. جناح راست مشروطه خواهان اقدام بهبستن مجلس و انجمن ها و روزنامه هاى مترقى کرد.درواقع یک نوع کودتا روی داد.

نیروهای دولتی سرکوب نیروهای ملی را آغاز کردند. خودسری ها و گردن کشی ها در سراسر ایران به گونه ای بی سابقه بالا گرفت. نیروهای خارجی به این وضع دامن می زدند، و جاسوسان داخلی آنها آب را بیش از پیش گل آلود می کردند. شاید نتیجه ی این رویدادها، کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی بود.

 اما چرا کشور ایران دولت مقتدر نداشت که از سرزمین خود دفاع نماید؟اینها همه اش بر می گرد به بی کفایتی خاندان قجر که حکومتی مستقل،مقتدر و مردمی که بتواند از کیان ایران دفاع نماید وجودنداشت!. وبه علت ضعف ساختارحکومتی و ناتوانی در اداره کشور و وابستگی خودبه قدرت های تجاوزگر و خیانت کار غربی و همچنین عمال داخلی خودبه سرکوب مبارزان آزادیخواه مردمی و شجاع که از کیان ایران دفاع نمایند،می پرداختند.! وبه آنان اجازه نمی دادندروی کار بیایند تا از سرزمین ایران دفاع نماید تا دست متجاوزین را ازخاک ایران قطع نمایند.! 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید