اسامی شعرا و نویسندگان ایران

اصحاب قلم ایران زمین

الف

 • ابن یمین فریومدی (قرن هشتم هجری)
 • ابو سعید ابو الخیر (قرن چهارم هجری)
 • ازرقی هروی (قرن پنجم هجری)
 • انوری (قرن ششم هجری)
 • اوحدی مراغه ای (قرن هفتم هجری)

ب

 • بابا افضل کاشانی (قرن هفتم هجری)
 • بابا طاهر عریان (قرن پنجم هجری)
 • بابا فغانی شیرازی (قرن نهم هجری)

ج

 • جامی (قرن نهم هجری)
 • جمال الدین اصفهانی (قرن ششم هجری)
 • نیمای جندقی (قرن سیزدهم هجری)

ح

 • حافظ شیرازی (قرن هشتم هجری)

خ

 • خاقانی (قرن ششم هجری)
 • خواجوی کرمانی (قرن هشتم هجری)
 • خیام (قرن پنجم هجری)

ر

 • رابعه بنت کعب (قرن چهارم هجری)
 • رودکی (قرن چهرم هجری)

س

 • سهراب سپهری (معاصر)
 • سعدی (قرن هفتم هجری)
 • سنایی (قرن پنجم هجری)

ش

 • شهید بلخی (قرن چهارم هجری)

ص

 • صائب تبریزی (قرن یازدهم هجری)

ط

 • طالب آملی (قرن یازدهم هجری)

ظ

 • ظهیر فاریابی (قرن ششم هجری)

ع

 • عبد الواسع جبلی (قرن ششم هجری)
 • عبید زاکانی (قرن هشتم هجری)
 • عراقی (قرن هفتم هجری)
 • مریم عرفانیان (معاصر)
 • عرفی شیرازی (قرن دهم هجری)
 • عطار نیشابوری (قرن ششم هجری)

ف

 • فرخی سیستانی (قرن پنجم هجری)
 • فردوسی (قرن چهارم هجری)
 • فروغ فرخ زاد (معاصر)
 • فروغی بسطامی (قرن سیزدهم هجری)
 • فرین لاهیجی (قرن دوازدهم هجری)

ق

 • قاآنی (قرن سیزدهم هجری)
 • قطران تبریزی (قرن پنجم هجری)
 • قوامی رازی (قرن پنجم هجری)

ک

 • کسایی مروزی (قرن چهارم هجری)
 • کلیم کاشانی (قرن یازدهم هجری)

م

 • محتشم کاشانی (قرن دهم هجری)
 • مسعود سعد سلمان (قرن پنجم هجری)
 • منوچهری دامغانی (قرن پنجم هجری)
 • مولوی (قرن هفتم هجری)

ن

 • ناصر خسرو قبادیانی (قرن پنجم هجری)
 • نظامی گنجوی (قرن ششم هجری)

و

 • وحشی بافقی (قرن دهم هجری)

ه

 • هاتف اصفهانی (قرن دوازدهم هجری)

 

/ 0 نظر / 180 بازدید