ده کلام از امیر مومنان علی (ع)

حضرت امیر مومنان علی (ع) می فرماید: خنک آن کسی که چون سگان زندگی کند ودر این حیوان ده خصلت است که مومن به داشتن آنها سزاوار است

 1-آنکه سگ رادرمیان مردمان قدری نست و این همان حال مسکینان و بیچارگان است. 2- آنکه مالی و ملکی ازآن اونیست و این همان صفت مجردان است.

 3- آنکه او خان و لانه ای معین نیست وهر جا که رود رفته است واین خصلت علامت متوکلان است. 4- آنکه اغلب اوقات گرسنه است و این عادت صالحان است.

5- آنکه اگر او صدتازیانه ازدست صاحبش خورد،درخانهءاو را رها نمی سازدواین صفت مریدان است . 6- آنکه شب هنگام بجز اندکی نمی آرامد و این حالت محبان و دوستداران است . 7

- آنکه رانده می شودو ستم می کشد،لیکن چون بخوانندش بدون دلگیری باز می گردد و این نشانه فروتنان است.

 8- آنکه به هرخوراک که صاحبش به اومی دهدراضی است و این خصلت حال قانعان است.

 9- آنکه بیشتر فرو بسته و خاموش است و این علامت خائفان است.

10- آنکه چون بمیرد میراث بجای نگذارد و این حالت زاهدان است. حسین چراغی زمستان ١٣٨۵

/ 0 نظر / 5 بازدید