درصد آمار شیعیان در بعضی از کشورها

عراق                         بيش از 65 درصد
آذربايجان                     75درصد
بحرين                         75 درصد
لبنان                          بيش از 45 درصد
کويت                         30 درصد
پاکستان                     بيش از 20 درصد
افغانستان                   بيش از 19 درصد
قطر                           بيش از 16 درصد
عربستان                    بيش از 10 درصد
امارات متحده عربي       بيش از 6 درصد و
هند که بيش از              1 درصد  یعنی ۱۱ میلیون

 بر گرفته از سایت باز تاب

/ 0 نظر / 9 بازدید