به یاد شهید علی مردان خان بختیاری

تفنگ علیمردون هم باز صدا کرد

سرهنگ کُله پوستی هنگ بِلا کرد

تفنگ علیمردون هم باز قُرمنید

سرهنگ کله پوستی چادر رُمنید

بی عروس کل ایزنه کل بساکی

 

سَنگران خین گِرِد تا کفت خاکی

بی عروس تو کل بزن کل بساکی

تفنگچی ز مم صالح سُوار ز راکی

شُمشیر علیمردون طلای بی غَش

به زمین بِرچ ایزنه به آسمون تَش

نظامی کله پوستی لنگا مَلاری

نتری جنگ بُکُنی وا بختیاری

طیاره بال بال کنه سر کوه وِردُون

اسم شانه کور کنه شیر علی مردون

طیاره بال بال کنه سر کوه فردون

شُمشیرم به گِــل زنم سی کل ایرون

دودر گل سی کشتنم پلان بریدن

گـــویلم ز داغ مـــو کمر بریدن

بالـونا بالا هوا بــالا تنیــده

ددویل محمد علـــی پلا بریده

کُجه تیپ کُجه سپـاه کُجه فراشُم

ره بدین دام و ددوم بیان سر لاشم

بیست و چهار تیر خَردُمه هنی بهوشم

لیکه دام و ددوم اویــــد به گوشم

سِر تنگ تاته تنگ تانک و زره پوش

ما بین شال و قوا خین ایزنه جوش

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید