تصاویر زیبا ازطبیعت کوهدشت در استان لرستان

 لرنا:عکسهای سعید سروش از دره شیرز کوهدشت

دره شیرز در شهرستان کوهدشت

 

غاری در دره شیرز در شهرستان کوهدشت  لرستان
غاری در دره شیرز در شهرستان کوهدشت

 

دره شیرز در شهرستان کوهدشت

 

دره شیرز در شهرستان کوهدشت

دره شیرز در شهرستان کوهدشت

 

دره شیرز در شهرستان کوهدشت

 

دره شیرز در شهرستان کوهدشت

 

دره شیرز در شهرستان کوهدشت

 

دره شیرز در شهرستان کوهدشت

 

دره شیرز در شهرستان کوهدشت

 

/ 2 نظر / 110 بازدید
قس

چونی گوجرتم